Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN StadsOase Spinozahof
Artikel 1 ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting
StadsOase Spinozahof, gevestigd aan de Repelaerstraat 61 te Den Haag, nader te
noemen “StadsOase Spinozahof”, met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten,
diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen,
daaronder begrepen.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt
overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen
werden gemaakt.
3. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de partij voor welk StadsOase Spinozahof de
werkzaamheden waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben verricht en/of
producten aan levert.
Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Alle offertes van StadsOase Spinozahof, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend,
tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. StadsOase Spinozahof kan een offerte intrekken
zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte
geldingsduur.
2. Eerst door schriftelijke bevestinging door StadsOase Spinozahof, danwel door uitvoering te
geven aan de opdracht, komt een overeenkomst tot stand.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q.
opdrachtbevestiging mogelijk is geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk
aangetoond, geldt de door StadsOase Spinozahof gehouden administratie als beslissend.
4. StadsOase Spinozahof is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de
opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings-en overige
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van
de opdrachtgever reeds door StadsOase Spinozahof verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten te vergoeden.
5. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst,
voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig
specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico
van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig
technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
Artikel 3 BETALING / INCASSO
1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen
termijn(en)
2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de
opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De
opdrachtgever is vanaf datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een
rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
3. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag
aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van StadsOase Spinozahof op de
opdrachtgever direct opeisbaar.
4. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle
door StadsOase Spinozahof in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van
voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
(incasso)kosten met een minimum van € 250,=.
Artikel 4 AANSPRAKELIJKHEID
1. StadsOase Spinozahof is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden,
aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen
werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StadsOase
Spinozahof, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. StadsOase
Spinozahof is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
2. StadsOase Spinozahof is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
StadsOase Spinozahof, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden,
aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde
winst, of immateriële schade.
3. De aansprakelijkheid van StadsOase Spinozahof is beperkt tot de voor een opdracht
overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van
€ 1.250.000,=.
Artikel 5 ONTBINDING
a. StadsOase Spinozahof is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
1. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente
en kosten te voldoen; en/of
2. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
3. na het sluiten van de overeenkomst StadsOase Spinozahof ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat
blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
4. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/
of
5. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
6. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van
vergoeding van schade 30%
van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van
de opdrachtgever reeds door StadsOase Spinozahof verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten te vergoeden en onverminderd het recht van StadsOase Spinozahof om de gehele schade
in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen
primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom en lopende rente.
Artikel 6 ANNULERING
a. Annuleren van een overeenkomst door opdrachtgever dient zo tijdig mogelijk te geschieden.
StadsOase Spinozahof berekend:
1. 25% van de overeengekomen prijs bij annulering 11-21 dagen voor het starten van de
werkzaamheden.
2. 50% van de overeengekomen prijs bij annulering 6-10 dagen voor het starten van de
werkzaamheden.
3. 100% van de overeengekomen prijs bij annulering 1-5 dagen voor het starten van de
werkzaamheden.
Artikel 7 INTELLECTUELE RECHTEN
1. De opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de door
auteursrechtorganisatie de Stichting BUMA/STEMRA en de naburigerechtenorganisatie de
Stichting SENA gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen
van beeld en/of geluidsdragers en aanverwante zaken. De opdrachtgever garandeert
StadsOase Spinozahof dat door nakoming van de overeenkomst, waaronder het
verveelvoudigen en/of openbaar maken van zoals informatiedragers, beeld- en
geluidddragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt
op rechten van derden.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de
rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste
toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien
StadsOase Spinozahof gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die
toestemming, is StadsOase Spinozahof gerechtigd de overeenkomst onverwijld te
ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.
3. De opdrachtgever vrijwaart StadsOase Spinozahof tegen alle aanspraken of schadeclaims
van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten.
4. StadsOase Spinozahof blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de
overeenkomst vervaardige werken zoals, kopie, zetsel, ontwerptekeningen, modellen,
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, films, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
5. Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de
opdrachtgever het niet-exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het
normaal gebruik en met namen niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van
enig productieproces.
Artikel 8 GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, StadsOase
Spinozahof gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en StadsOase Spinozahof zich ter zaken niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is StadsOase Spinozahof niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 9 DIVERSEN
a. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig
indien schriftelijk is
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande
bepalingen in strijd zijn.
Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT
a. Elke rechtsverhouding tussen StadsOase Spinozahof en de opdrachtgever zal worden beheerst
door het Nederlands recht.
Artikel 11 GESCHILLEN
a. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met StadsOase Spinozahof, of een
overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere
rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het
arrondissement van de vestigingsplaats van StadsOase Spinozahof, tenzij de kantonrechter
bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingplaats van StadsOase Spinozahof
bevoegd.